کاربردهای سامانه پیامک برای دارالترجمه ها

1 . ارسال پیامک اتوماتیک به شما و مراجعین برای یادآوری قرار جلسه یا تاریخ های مهم

2 . آموزش و اطلاع رسانی به مشتریان در مورد قوانین جدید

3 . ارسال تشکر از تماس به نام اشخاص بعد از تماس با دفتر

4 . ارسال پیامک به نام برای تبریک اعیاد و مراسم به مشتریان در کمتر از یک دقیقه

5 . کاهش هزینه های تماس با مشتریان (هر پیامک 10 تومان هر تماس با موبایل 140 تومان)

6 . تبریک اتوماتیک تولد موکلین

7. افزایش ارتباط موثر و ارزان با مراجعین