تعرفه خطوط اختصاصی (مجازی)

 

تعرفه خطوط 1000

نمونه شماره

قیمت غیر سفارشی

قیمت سفارشی (رند)

14 رقمی

**********1000

160000 ریال

320000 ریال

13 رقمی

*********1000

385000 ریال

720000 ریال

12 رقمی

********1000

720000 ریال

142000 ریال

11 رقمی

*******1000

1500000 ریال

2800000 ریال

10 رقمی

******1000

1900000 ریال

4100000 ریال

9 رقمی

*****1000

2600000 ریال

5100000 ریال

8 رقمی

****1000

3600000 ریال

7100000 ریال

7 رقمی

***1000

35000000 ریال

35000000 ریال

6 رقمی

**1000

6000000 ریال

6000000 ریال

 

تعرفه خطوط 3000

نمونه شماره

قیمت غیر سفارشی

قیمت سفارشی (رند)

14 رقمی

******30001220

200000 ریال

200000 ریال

12 رقمی

****30001220

1000000 ریال

1000000 ریال

10 رقمی

**30001220

1150000 ریال

1150000 ریال

9 رقمی

*30001220

استعلام شود

استعلام شود

8 رقمی

30001220

استعلام شود

استعلام شود

 

تعرفه خطوط 2000

قیمت غیر سفارشی

قیمت سفارشی

غیر رند

قیمت سفارشی

نیمه رند

قیمت سفارشی

رند

12 رقمی

2000000 ریال

2500000 ریال

3000000 ریال

3500000 ریال

10 رقمی

4000000 ریال

5000000 ریال

7000000 ریال

10000000 ریال

9 رقمی

7000000 ریال

8000000 ریال

10000000 ریال

15000000 ریال

8 رقمی

12000000 ریال

14000000 ریال

16000000 ریال

25000000 ریال

 

تعرفه خطوط ثابت 021

نمونه شماره

قیمت غیر سفارشی

8 رقمی

********021

1100000 ریال

5 رقمی

*****021

5500000 ریال

4 رقمی

****021

6600000 ریال

 

به تمامی تعرفه های فوق 8% مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد

در خطوط 3000 تفاوت قیمتی بین خطوط سفارشی و غیر سفارشی وجود ندارد

تعرفه اعلام شده خطوط به صورت آبونمان یکساله می باشد و شرایط تمدید منوط به سرویس ارائه شده از طرف

اپراتورهای مربوطه خواهد بود

***