تعرفه سامانه های گیل پیام و تعرفه خام پیامک (بدون احتساب مالیات و ضرایب افزایش اپراتورها در سال 93) :

 

نوع سرویس

سرویس گیل

سرویس دامون

سرویس پامچال

سرویس آرسو

تعرفه سرویس

35000  تومان (سالیانه)

55000  تومان (سالیانه)

95000  تومان (سالیانه)

245000  تومان (سالیانه)

تعرفه ثابت هر پیامک

98 ریال

93ریال

88 ریال

84 ریال

 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده به مبالغ بالا افزوده می گردد.

 

تعرفه نهایی ارسال پیامک با احتساب 8% مالیات سال 93 و

33% افزایش قیمت تعرفه پیامک در فصل چهارم سال از طرف شرکت ارتباطات سیار:

نوع خط اختصاصی

سرویس گیل

سرویس دامون

سرویس پامچال

سرویس آرسو

اپراتور 021

117.6 ریال 

112 ریال   106.4 ریال    101 ریال

اپراتور 1000

136.6 ریال

130 ریال

123.5 ریال

117 ریال

اپراتور 2000

150 ریال

143.3 ریال

136.1 ریال

129 ریال

اپراتور 3000

136.6 ریال

130 ریال

123.5 ریال

117 ریال

اپراتور 5000

123.9 ریال

118 ریال

112.1 ریال

106.2 ریال